ස්වයං වියපාරයකින් මාසෙට 148,000 ගමු-self employment business-Cake decoration|home based business

ස්වයං වියපාරයකින් මාසෙට 148,000 ගමු-self employment business-Cake decoration|home based business

CAKE ORDERS – https://www.facebook.com/groups/539937040024047

horana wasana bakers – 0342 250 600

For Donations – https://rb.gy/gbrbde (PayPal,debit cards) . This is solely for rural area students who don’t have IT infrastructure for future needs. Students in rural schools must need IT the knowledge to beat the upcoming challenges especially job requirements and social recognition. In my project, i am expecting to give 30 Computers for a rural school. It cost around 1 Million LKR.

පාසලට අවශ්‍ය පරිගණක 30 සදහා රු 1050000 මුදලක් අවශ්‍ය වී ඇත .Lion labs Projects මගින් ප්‍රධාන වශයෙන් ග්‍රාමීය පාසල් වල පරිගණක තාක්ෂනය ඉහල නැංවීම තමයි මුලිකම අරමුණ . මෙමගින් ගමේ ළමයි ටික IT වලින් සන්නද්ද වූ විට රැකියා අවස්ථා සහ සමජයේ උසස් බවක් අත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරනු ඇත.ඔබටත් පොඩි ගණනකින් දායක විය හැක .

දායක වීමට – https://rb.gy/gbrbde (Debit Card භාවිත කල හැක ,Paypal ද )

විදේශ විනිමය වෙළදපල ගනුදෙනු කරමු . හොද අදායම් තත්වයක් සදහා – https://www.liteforex.com/?uid=422257190
(Forex Market )

In the Video explains About popular home-based cake business. you can make money up to 150000 lkr. wasana bakers horana

ඔබලාගේ Business එකට දැන්වීම්(advertisement ) සහ බැනර් පලකිරීම සදහා msg ඒකක් දමන්න –
https://www.m.me/Lionlankalabs.

Email for Business and Advertisement Inquiries – upaligalleface@gmail.com
(Can pay by BTC)

Contact me via – https://www.m.me/Lionlankalabs.
Like my Facebook Page – http://www.fb.me/Lionlankalabs

Popular videos For you

Share market investment – https://youtu.be/nhLuLS4eEKc

How to export from srilanka – https://youtu.be/mP-ZNpXaTzM

Share market investment – https://youtu.be/nhLuLS4eEKc

All images credits should go, respective owners,

Back Ground Music: https://www.bensound.com

SPIN TO WIN!

  • Try your lucky to get discount coupon
  • 1 spin per email
  • No cheating
Try Your Lucky
Never
Remind later
No thanks