ගෙදර ඉදන් කරන්න පුලුවන් ව්‍යාපාර අදහස් 25 Home Based Business Ideas in Sri Lanka 2020

If you’re looking for a new way to make money, here are 25 businesses that you can start from home with very little money. All you need is motivation, a willingness to work hard and a desire to be financially successful.

Biz Week Facebook Page – https://www.facebook.com/bizweek.lk

CVGallery Facebook Page “පරණ CV එක වෙනුවට Professional CV එකක්” – https://www.facebook.com/cvgallery.lk/

Join Now – Biz Week Telegram Group – https://t.me/bizwsl

Biz Week Top Videos

13. රත්තරන් වල ආයෝජනයෙන් සල්ලි හොයමු | How to do GOLD Investment in Sri Lanka – https://www.youtube.com/watch?v=z8Voj

12. ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න හොදම වයස මොකක්ද? What is the BEST Age to start a Business? – https://studio.youtube.com/video/ZcfF

11. අස්වැන්න වැඩි මිලට දෙන්න පුළුවන් ඉක්මනින්ම | Digital Market Place for Agriculture in Sri Lanka – https://www.youtube.com/watch?v=96qbM

10. Top 07 things NOT TO DO when starting a business | ව්‍යාපාරයක් ආරම්භයේදී නොකල යුතු දේවල් 07ක් – https://www.youtube.com/watch?v=LD0WN

09. Top business ideas to do after coronavirus crisis | කොරෝනා අවසන් වූ පසු බිහිවන ව්‍යාපාර – https://www.youtube.com/watch?v=Ft9mv

08. How to manage your monthly salary | 50/30/20 Rule Sinhala වැටුපෙන් ඉතුරු කරමු – https://www.youtube.com/watch?v=fvdQc

07. Fixed Deposit Rate in Sri Lanka after Coronavirus | March 2020 ස්ථාවර තැන්පතු පොළිය – https://www.youtube.com/watch?v=Y0Izc

06. Success story of Staunch Cricket Bats Sri Lanka – https://www.youtube.com/watch?v=g1v21

05. – LB Finance fixed deposit interest rates – 2020 | Sinhala – https://www.youtube.com/watch?v=no5xF

04. BOC Leasing Rates and Details 2019 Nov | ලංකා බැංකුවේ ලීසිං වාසි – https://www.youtube.com/watch?v=-dxuM

03. How to calculate the monthly installment of housing loan | Sinhala | Loan Calculator – https://www.youtube.com/watch?v=OdvZK

02. ව්‍යාපාරයක ලාභය වැඩි කරන හොදම ක්‍රමය – https://www.youtube.com/watch?v=jcf6J

01. තනි පුද්ගල හෝ හවුල් ව්‍යාපාර ලියාපදිංචියක් නිවැරදිව කරගන්නේ කොහොමද – https://www.youtube.com/watch?v=WUOeN