വീട്ടുപറമ്പിൽ പൂച്ചകളെ🐱 വളർത്തി വിൽക്കുന്ന 3 കൂട്ടുകാരുടെ സംരംഭം | Cat Business At Home – Episode#09

വീട്ടുപറമ്പിൽ പൂച്ചകളെ🐱 വളർത്തി വിൽക്കുന്ന 3 കൂട്ടുകാരുടെ സംരംഭം | Cat Business At Home – Episode#09

Almas നാട്ടിലെ സംരംഭം Ep#09
#Cats #BestBusiness #Persian

Tails & Petals,
Ezhome – Kannur
Contact No:-
Sabir – +919961483118
Ashfaq – +917356947090
Rameez – +918136878901

Instagram :-
https://instagram.com/tails_and_petals_?igshid=i60b47e66fpc
__________________________________________
For paid promotion and collaboration
Message me _WhatsApp Link
https://wa.link/q2k3qx
https://wa.link/q2k3qx
_____________________________________________
Join Our Business & Farming WhatsApp Group Link :-(TBS WhatsApp Group) https://chat.whatsapp.com/KzlYi8aAaVu90Dj2UFHQRo
____________________________________________
____________________________________________

Message Me in Instagram
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1qlhprgwn4zqh&utm_content=2mi2p1e
____________________________________________
Govt & Private Jobs Channel Link
(Our Second Channel)
Please Subscribe 👇Link👇
https://youtu.be/A8ft_WDLQUY
___________________________________________
————————————————————————-
My Vlogging and Editing Gadgets :-

Smartphone :-(Best for Vlogs#1)
https://www.amazon.in/gp/product/B07XG2KHCN/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=B07XG2KHCN&linkCode=as2&tag=travelbizsumi-21&linkId=05d6f3c3c9db7e0be13905013a47725d

Dslr Camera :-(Best Vlogging Camera)
https://www.amazon.in/gp/product/B00898JY8E/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=B00898JY8E&linkCode=as2&tag=travelbizsumi-21&linkId=a2b95cb0b886edc8e9f69887930123a0

Mic :- (High Quality#1) https://www.amazon.in/gp/product/B076B8G5D8/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=B076B8G5D8&linkCode=as2&tag=travelbizsumi-21&linkId=bb51b7e410647c8d53b8d5e29006c138

Tripod :- (Build Quality#Amazon) https://www.amazon.in/gp/product/B00XI87KV8/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=B00XI87KV8&linkCode=as2&tag=travelbizsumi-21&linkId=44d26463179f2403cd44e5ab019bfd7f
_____________________________________________

Travel biz by Sumith®2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SPIN TO WIN!

  • Try your lucky to get discount coupon
  • 1 spin per email
  • No cheating
Try Your Lucky
Never
Remind later
No thanks