വരുമാനം തരും ഗപ്പി വളര്‍ത്തല്‍ | Guppy Farming | Home Business

വരുമാനം തരും ഗപ്പി വളര്‍ത്തല്‍ | Guppy Farming | Home Business

Amazon

#guppyfarming #homebusiness #ornamentalfish
പാലക്കാട്‌ പിരായിരിയില്‍ കളേഴ്‌സ്‌ ഗപ്പി ഫാമിന്റെ അമരക്കാരിയാണ്‌ അഞ്‌ജലി. ഇഷ്ടം കൊണ്ടു തുടങ്ങിവെച്ച്‌ വരുമാനമാര്‍ഗമായി മാറിയ അലങ്കാര മത്സ്യകൃഷിയുടെ വിജയകഥയാണ്‌ ഇവര്‍ക്കു പറയാനുളളത്‌.
Anjali is the caretaker of Colors Guppy Farm in Pirayiri, Palakkad. In this video she shares her success story of ornamental fish farming which started with desire and became a source of income.

00:29 – Introduction
02:05 – Her experiences
03:04 – Benefits to choose an indoor work
03:37 – Truly on her passion
04:19 –Experiment on other varieties
05:42 – Special care
08:03 – Food
08:45 – Sale
09:01 – Profit
09:36 – Introducing the fish
13:03 – Food for maintaining quality
13:44 – Feeding time
14:46 – Marketing
16:57 – Conclusion
Click this link to watch our previous videos on guppy farming
https://youtu.be/foam2g32Kd8
https://youtu.be/1LhhpNlSCPI
https://youtu.be/eKfYk0ozxjU
https://youtu.be/SRBuOxOTRhU
https://youtu.be/wgPxLp_LtLQ

To know more regarding this guppy farming please contact Anjali- 9526733134
Please do like, share and support our Facebook page https://www.facebook.com/OrganicMission/
If a Guppy gets matured, then we can easily detect when they can be bred.
At that time, we will set up breeding boxes for them.
Otherwise, I will arrange water plants in the tanks.
After the breeding, I will accommodate the fries in separate boxes.
Hello friends, hearty welcome to our show.
We had shown you numerous videos regarding ornamental fish in our past episodes.
Now also I am in an ornamental fish farm called ’Çolours’
near Pirayiri, Palakkad district, Kerala, India.
There are some peculiarities in this farm.
Here fish have been nurtured efficiently and they are sold profitably.
The main speciality about this farm is that it is being run by a lady.
We haven’t shown any videos which depicts the success story
of any lady in the field of ornamental fish farm till date.
The ornamental fish farming is not a monopoly for men.
Ladies can also do it and earn profit.
We will show you how a lady become self-sufficient doing this business.
Mrs. Anjali from ‘Çolours’ fish farm is going to share her success story.
Let’s ask her all about her journey in this field and other aspects.
We will ask even the profit part.
Ok friends we can get to know all these things from Anjali.
Hello Anjali, welcome to our show.
It’s our first video which makes a lady as guest in the field of fish nurturing.
Normally, only few ladies are here in the field of ornamental fish farming.
How long have you been in the field?
For the past 8 years I nurture Guppies.
It was only on my passion, so it was totally my hobby.
But I started nurturing them professionally,
I mean, as a source of income just 4 years back
So, you took your hobby in to a business only before 4 years, right? Yes.
Are Guppies the main attraction of your farm? Yes, I mostly.
What is your experience in this field as you are nurturing for 4 years?
Are you the actual resident of this place or you have been brought after marriage?
Yes, it’s my in-laws’ house. My native is Peringottukurissi.
Any woman can do this business with a limited ambiance.
What is your opinion and what were the experiences you had in this field?
In my opinion, ornamental fish farming is an apt business for the ladies.
It really makes a woman self-sufficient as it gives adequate profit through this Guppy nurturing.
If we have an office work, we have to travel
for office work and do both office and house work.
But here we get ample time to spend with family especially we can take care our
children and we can do this business at home.
Is it your own interest that you had got in to this business or there were farm already here
and you thought that it was your duty to take upon the business?
It was fully on my passion as I have love for all types of pets.
I had interest on pets like Pigeon, Hen and so on.
I had started the nurturing while my PSC classes were going on.
Gradually I stepped in to this as I found this is my zone to get profit.
Yes, I determined this is my field to make me self-sufficient.
Your nurturing has been limited only with Guppies
or you tried any other varieties of fish in the four years?
Because ornamental fish farming is obviously
an unbounded chance-filled zone in the matter of varieties.
So, did you have ever experiment with other fish types?
I had tried to nurture Fighter and Angel,
but I feel Guppy is the most comfortable fish to be nurtured.
Oh, how many types of Guppies you nurture?
There are 40 to 45 varieties of Guppies in my farm.
But only 35 to 37 varieties are sold.
You may have to look after your kids and parents without any assistance from anybody.
In this circumstance, how do you find time to run a farm like this?
Daily I turn in to this auspice of Guppies only after completing my house hold works
and looking after my kids and family.
After household works, I could get time till evening.
How much time you could spend in your farm in a day?
Every day I start my work at the farm from 10 am to 6 pm.
In some cases, we have to bestow our full attention on some ornamental fish
varieties especially, on their breeding time.
Because high-breed Guppies have the tendency to swallow their fries.
Hence, we may confront a lot of issues while breeding these kinds of fish.
If we recount it, it is the zone where we can lose money easily if we neglect our business.
Sometimes they may be attacked by diseases.
We have to handle all of these.
There would arise are a lot of issues when we start a business like this.
We get to know about all these only when we get in to a business.
As you indulge in the farm-work only after your household work.
Did you have ever missed any of these above said issues from identifying that?
Mostly I could get chance to notice everything in my farm and I observe each and everything.
I find separate places for the breeding pairs.
I segregate the diseased fish and give them better treatment.
So, you learned all these things, right? Yes.
What is the unique style of ’Çolours’ farm while maintaining this much fish?
If a fish gets matured, we could assume the period of its breeding time.
We would set up either the breeding cages
or water plants as place for their breeding.
After the breeding, we would transfer the fries in to other boxes.
Here we have approximately 35 varieties of Guppies, right? Yes.
We have 35 number of broods, right? Yes.
I am asking you about all the minute things as I like to impart this
information to ladies who are willing to step in to this business.
You said you have speculation over the period in which they are about to breed.
You would get different batches of fries in your farm.
You take that much risk in maintaining as you would get
huge number of fish after each breeding.
You have to raise all these fries to sale, right?
For that, what are the things you adopt?
After each breeding we would separate whole fries.
We would accommodate the fries inside a box
and immerse it in to the water in which they were bred.
We will feed them Artemia for nearly 2 weeks.
Which Artemia would you give them?
I used to give them hatched OSI Red Ring Artemia.
I think Artemia stands the best food among the fry feeds.
After a certain period, we would start to give them Moina.
It would be their food for almost one month.
Don’t you use Pellet food?
No, in the initial period, Artemia would be the single food to them.
When I start to give Moina, I would give Prince Wean also along with it daily.
So, you would start to give these foods after two weeks, right? Yes.
Then you can get fries of equal growth, right? Yes.
Ok, then could you please share us about their sale?
Will the customer come directly to your farm?
Yes, I used to conduct both direct sale and courier service to dispatch fish all over Kerala.
How much can you earn in a month out of this business?
We could earn a firm 15000 rupees each month.
The business you are doing, is the zone which has opened
vast opportunities to our native women.
You have now the dexterity to run the farm in an efficacious way
and you find proper market throughout Kerala too.
Ok Anjali let’s see your fish.
Which breed is this?
This fish is called Snake skin blue.
Are they moving fast? Yes.
Your fish have adequate qualities too.
This strain might have been for so long period in your custody, right?
Yes. And look at this, this is Japanese blue tail.
This also has good demand in the market, right? Yes.
Are these the batches ready for sale? Yes.
This is Flamingo Red rose.
It is from an Albino variety.
Do they give adequate fries?
Yes, it gives fair to middling.
Now I just only have Juveniles.
What is their age? They are just 2 months old.
Have you started to sale this batch? Yes. I just have started.
Look at this, they are Blue Koi from Snake skin variety.
Are they new strain? Yes, they are.
Have you started to sale these items?
Yes, I just have started to sale these strains.
I think they are costly, aren’t they?
Yes, it costs from 1000 to 1200 rupees.
Ok, which breed is that?
This is Yellow King Cobra.
Which strain is this?
This is an Albino variety, Albino Galaxy tiger.
Is this a new strain? No, it’s not that much new.
Look at this variety, they are Chilli Mosaic dumbo ear.
Nice, they are of good quality.
What do you promote, in-breeding or out-breeding?
Line breeding is the most efficient one.
But as I have no space , I promote out-breeding.
This is another variety called Blue Diamond.
You have done it in magnificent quality.
Does it have good demand? Yes.
They are Blown Red.
They have also good quality.
Are they from first batch? Yes.
These are Red Dragon Big ear.
So super, ok does they have good sale in the market? Yes.
Yes, this is called Blue Cobra.Ok.
This is Platinum White from Albino variety.
Ok, do they also have adequate sale? Yes.
This is another strain called Wild Red.
Do they have good sale?
Yes, it has good moving, they are High Dorsal fish strain.
Anjali, we have just taken a look on few fish here.
I know there are many more varieties yet to be introduced in your farm.
We have lot to show from your farm.
In this limited time, whatever fish you showed us were of magnificent quality items.
Your part of imparting endeavor should have to highly acclaim.
That reflects in the quality of your fish.
What are the steps that you are taking to maintain that kind of remarkable quality?
To maintain good quality I would mainly prefer efficient food to them.
Which are the foods you give to them?
Artemia would be the main food for the fries.
For the live-food we give Moina, then Daphnia, Grindal worms, Micro worm and Vinegar eels.
Oh, you give this much variety foods.Do you culture all these here?
Yes, we culture them.
Ok, good, what are the pellets food you give?
Prince wean and Artemia flakes.
How many times you feed them?
Usually I will recommend 3 times feeding.
And I will give 4 times to the fries.
Oh, ok, then only we can maintain this much quality, right? Yes.
You also feed the fries four times, don’t you? Yes.
For keeping good quality, I think the contribution
of quality water is also mentionable, right? Do you consider that?
I will elicit the wastes from the tank in every 4 days.
And I will clean all the tanks and change the water once in a month.
What is the source of water here? Are you using Bore well or normal well water?
We are using Bore well water for the farm.
Don’t it show the deviation in Ph level?
During every water filling after cleaning, I check the Ph level.
I haven’t faced any water issues till now.
Do you depend fully on social media for the marketing of this business?
It’s true that I partially depend on social media, but not fully.
Do the customers come directly to purchase the stuff?
Yes, of course.
After entering in to this business, you realized that, its really a profitable one.
If we have passion to earn and stand independently,
ladies can do this business without much hardship, right?
What is your message to women in Kerala who like to spend their time fruitfully?
Guppy or ornamental fish nurturing is an ideal field for
women who has amble time after their household work.
I have a request for the new comers that to buy a quality breeding pair first
and then give full effort to raise them for the sale.
We have to wait for almost 4 months to raise a fry into a matured fish.
Through out these four months we should give them nutrient food
and give them ample place to swim around.
So, we have to give our full attention on fries rather than matured fish, right?
Yes.
I could witness the result when I see your quality fish.
Yes, it is most important to look after the fries by giving them nutrient food and special care.
Then only we can achieve a good growth in them within 3 to 4 months.
We got to know mostly from you.
I have a thing to ask you further.
The farm is run by the 90% effort of you.
I think it can be taken to 100% success only by the support of our family.
Do you get support from your family to run this farm?
Yeah, sure, I get support from my husband.
In fact, it is his number I give to all customers to deal with.
So, you use his contact number for the dealings in sale, right?
Yes, mostly we altogether spend time here to look after the fish.
And our parents also support us to run the farm.
You will be the supervisor in the day time when your husband goes to office, right?
We cannot run a firm without our family support, it’s the fact.
Yes.
Ok friends, we got to know about Anjali and her farm.
I could see 60 to 70 fridge boxes in her farm.
And there are Polythene sheet tanks and plastic cans to nurture the fish.
To maintain all these tidy and look after this much fish is not a simple matter.
You saw her fish and may have noticed the good quality in them.
She has done it in a magnificent way.
She also secures profit from all the sectors related to fish sale.
They earn profit through selling the fish foods, water plants and so on along with their fish sale.
Thus, they earn money to save their life and that also in a very candid way.
Anjali can be made a role model to many ladies around us.
Please watch her video and support her.
I have a request to ladies, please come out of your attitude of
brooding and do any business, not only fish nurture.
It will bestow you an income to your family and satisfaction to you.
I hope this video might create an aberration in the mind of ladies.
Because the endeavor of Mrs. Anjali is a lesson to many.
See you soon in the next video, Thank you all.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *