ഈ 3 ഉത്പന്നങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാം  | Highly profitable home based business idea

ഈ 3 ഉത്പന്നങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാം | Highly profitable home based business idea

Amazon

#BusinessVideo
More Videos:
– സർവീസ് ബിസിനസിലാണോ? ഈ 7 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ!
https://youtu.be/4OAnsy6jzU0
-Building Businesses in Rural Markets
https://youtu.be/pKSlQzROr4I
-Small Scale Business Ideas
https://youtu.be/Ysg5zMi82SY

Ranjith AR
Strategic Business Consultant and Coach

About
– Coach, Mentor, Trainer and a solution provider for small and medium companies: Has consulted and provided strategic directions for more than 400 SMEs in Kerala and the Middle East.
– Experienced hands at Graphic and Instructional Designing: Has been an independent consultant for e learning companies like Cell, Edurite, Aptara, Learnnext etc.
– An innovative thinker and ideator on Advertising concepts and Ideas: Has associated with Rediffussion, Mudra and Grey Worldwide for specific assignments
– A Professional quiz master with more than 200 career quiz titles and more than 500 quiz shows as master to the credit
– An International trainer on business reengineering, sustainability and team building: Have provided talks to corporates like Mitsubishi, Asian Paints, Vedanta, Alfa Laval and more.

Has consulted over 400 small and medium business owners inside Kerala and has trained over 100,000 people across the world.

Specialties: Business Process Re-engineering, Creating marketing strategies, Innovative training designs, Branding ideas, Event planning, Motivating,Copy writing, Instructional designing, Attitude analysis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *