வீட்டில் இருந்தே லட்சம் சம்பாதிக்கும் BUSINESS|HOME MADE SEEGARKAI SHAMPOO |AMMAVEETUSAMAYAL

வீட்டில் இருந்தே லட்சம் சம்பாதிக்கும் BUSINESS|HOME MADE SEEGARKAI SHAMPOO |AMMAVEETUSAMAYAL

WTSAPP FOR ORDER AMMA SAMAYAL PRODUCTS: https://wa.me/c/918056217504 /
FOR BUSINESS INQUIRY : cubecreationz@gmail.com
HAI FRIENDS WELCOMEBACK TO AMMA SAMAYAL IN THIS VIDEO WE WILL SEE HOW TO MAKE A HOME MADE SEGARKAI POWDER

OTHER SOCIAL MEDIAS
FACEBOOK PAGE : https://www.facebook.com/Ammasamayalmeenakshi/

INSTAGRAM :https://www.instagram.com/amma__samayal/

IGTV : https://www.instagram.com/amma__samayal/channel/

HELO APP: https://m.helo-app.com/al/xxrSScfYQ

TIKTOK:https://vm.tiktok.com/Tsog7g/

HOME TIPS PLAYLIST : https://www.youtube.com/watch?v=KxpYa0MCncE&list=PLqctjyZO349wQk90fxiEjqU1mEhuDuM-L

HOME BUSINESS IDEA PLAYLIST : https://www.youtube.com/watch?v=57dsgP0pyLs&list=PLqctjyZO349wFmbXtShjXczsFZDZS9_3O

WASHING &CLEANING PLAYLIST : https://www.youtube.com/watch?v=NXjjp0P9V1s&list=PLqctjyZO349xns5-4jJ0T936BFT3Knbif

TERRACE GARDEN PLAYLIST : https://www.youtube.com/watch?v=NZoATMMRUWE&list=PLqctjyZO349yznUZMyJhQSMvv3rGN_aZV

PRODUCT REVIEWS : https://www.youtube.com/watch?v=MaTgiZ8n870&list=PLqctjyZO349wp0CA4taTraHtzJV5xUk4p

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SPIN TO WIN!

  • Try your lucky to get discount coupon
  • 1 spin per email
  • No cheating
Try Your Lucky
Never
Remind later
No thanks